رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد

حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد 🔸مدیرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد. 🔸بازنشستگان کشوري مي توانند از طريق دستگاه هاي خودپرداز ATM يا ساير روش ها نسبت به دريافت حقوق بازنشستگي خود اقدام کنند

حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد

🔸مدیرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.

🔸بازنشستگان کشوري مي توانند از طريق دستگاه هاي خودپرداز ATM يا ساير روش ها نسبت به دريافت حقوق بازنشستگي خود اقدام کنند