رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو شورای شهر تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگان را ارائه کرد

پس از تصویب قطعی موضوع تغییر نام خیابان نفت شمالی و جنوبی به نام دکتر مصدق، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگان را ارائه کرد/ ایسنا

پس از تصویب قطعی موضوع تغییر نام خیابان نفت شمالی و جنوبی به نام دکتر مصدق، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگان را ارائه کرد/ ایسنا