رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هرگز هنگام خواب، پتو را روی سر و صورت خود نکشید

هرگز هنگام خواب، پتو را روی سر و صورت خود نکشید با این کار میزان تجمع دی اکسید کربن افزایش یافته و اکسیژن خون کم میشود و باعث آسیب های مغزی میشود

هرگز هنگام خواب، پتو را روی سر و صورت خود نکشید

با این کار میزان تجمع دی اکسید کربن افزایش یافته و اکسیژن خون کم میشود و باعث آسیب های مغزی میشود