رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر در مرکز عفرین

پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر در مرکز عفرین اولین کاری بود که نیروهای تحت فرمان ترکیه، با ورود به این شهر، انجام دادند. /جمهوریت

پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر در مرکز عفرین اولین کاری بود که نیروهای تحت فرمان ترکیه، با ورود به این شهر، انجام دادند. /جمهوریت