رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌های پوتین با ۷۶.۳% آرا پیروز شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌های درون شعب، پوتین با ۷۶.۳% آرا پیروز شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌های درون شعب، پوتین با ۷۶.۳% آرا پیروز شده است.