رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ببری در باغ وحش کالیفرنیا که پس از مردن توله‌هایش دچار افسردگی شده

ببری در باغ وحش کالیفرنیا که پس از مردن توله‌هایش دچار افسردگی شده بود با چاره اندیشی مسئولان باغ وحش سلامتش را باز یافت آنها به تن ۵ بچه خوک لباس ببری پوشاندند وببر آنها به فرزندی پذیرفت

ببری در باغ وحش کالیفرنیا که پس از مردن توله‌هایش دچار افسردگی شده بود با چاره اندیشی مسئولان باغ وحش سلامتش را باز یافت آنها به تن ۵ بچه خوک لباس ببری پوشاندند وببر آنها به فرزندی پذیرفت