رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه

نمایندگان مجلس با ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه موافقت کردند.