رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت بلیت متروی تهران – کرج ۱۰۰۰ تومان شد

قیمت بلیت متروی تهران – کرج ۱۰۰۰ تومان شد اعضای شورای شهر تهران قیمت ۱۰۰۰ تومان را برای بلیت مترو تهران – کرج انتخاب کردند.

قیمت بلیت متروی تهران – کرج ۱۰۰۰ تومان شد

اعضای شورای شهر تهران قیمت ۱۰۰۰ تومان را برای بلیت مترو تهران – کرج انتخاب کردند.