رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد روزانه ۵ ساعت از زمانشان را سرگرم تلفن همراه هستند.

به طور میانگین افراد روزانه ۵ ساعت از زمانشان را سرگرم تلفن همراه هستند.

به طور میانگین افراد روزانه ۵ ساعت از زمانشان را سرگرم تلفن همراه هستند.