رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از هر ۴ نفر یک نفر دارای اختلال روانی

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت: از هر ۴ نفر یک نفر دارای اختلال روانی ۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور از یک اختلال روانپزشکی رنج می‌برند.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:
از هر ۴ نفر یک نفر دارای اختلال روانی

۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور از یک اختلال روانپزشکی رنج می‌برند.