رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناطق نوری: نباید از این موضوع غافل شویم که مذاکره و پذیرفتن برجام با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب بوده است

ناطق نوری: نباید از این موضوع غافل شویم که مذاکره و پذیرفتن برجام حاصل تصمیم گیری مجموعه نهادهای کلیدی نظام همچون دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب بوده است /ایرنا

ناطق نوری: نباید از این موضوع غافل شویم که مذاکره و پذیرفتن برجام حاصل تصمیم گیری مجموعه نهادهای کلیدی نظام همچون دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب بوده است /ایرنا


جدیدترین خبرها