رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاربران اینستاگرام ۶۳‎٪ بیشتر ازسایرین احساس بدبختی می‌کنند

نتایج تحقیقات انجمن سلطنتی بهداشت عمومی بریتانیا: اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی ازلحاظ تاثیرات منفی بر روی سلامت روان جوانان است/ کاربران اینستاگرام ۶۳‎٪ بیشتر ازسایرین احساس بدبختی می‌کنند /یورونیوز

نتایج تحقیقات انجمن سلطنتی بهداشت عمومی بریتانیا: اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی ازلحاظ تاثیرات منفی بر روی سلامت روان جوانان است/ کاربران اینستاگرام ۶۳‎٪ بیشتر ازسایرین احساس بدبختی می‌کنند /یورونیوز


جدیدترین خبرها