رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نهنگی در سواحل تایلند به گل نشست که ۸۰ کیسه پلاستیکی را قورت داده

نهنگی در سواحل تایلند به گل نشست که ۸۰ کیسه پلاستیکی را قورت داده کارشناسان محیط زیست هرچه تلاش کردند او فقط ۵ کیسه پلاستیکی را بالا آورد و در نهایت جان داد. این نهنگ حدود ۸ کیلو کیسه پلاستیکی خورده

نهنگی در سواحل تایلند به گل نشست که ۸۰ کیسه پلاستیکی را قورت داده

کارشناسان محیط زیست هرچه تلاش کردند او فقط ۵ کیسه پلاستیکی را بالا آورد و در نهایت جان داد. این نهنگ حدود ۸ کیلو کیسه پلاستیکی خورده


جدیدترین خبرها