رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبق گزارش یونیسف نزدیک به نیمی از کودکان افغانستان به مدرسه نمی‌روند.

طبق گزارش یونیسف نزدیک به نیمی از کودکان افغانستان به دلیل جنگ، فقر، تبعیض علیه دختران و ازدواج به مدرسه نمی‌روند. آمار کودکانی که از آموزش محروم هستند برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون افزایش یافته

طبق گزارش یونیسف نزدیک به نیمی از کودکان افغانستان به دلیل جنگ، فقر، تبعیض علیه دختران و ازدواج به مدرسه نمی‌روند. آمار کودکانی که از آموزش محروم هستند برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون افزایش یافته


جدیدترین خبرها