رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان وظیفه عمومی تمامی مشمولان که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹خرداد ماه را به خدمت سربازی فراخواند

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمامی مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹خرداد ماه را دریافت کرده اند به خدمت سربازی فراخواند

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمامی مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹خرداد ماه را دریافت کرده اند به خدمت سربازی فراخواند