رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر مربوط به انتهای موی یک انسان

میتونید حدس بزنید این تصویر که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده مربوط به چیه؟ تصویر مربوط به انتهای موی یک انسان است.

میتونید حدس بزنید این تصویر که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده مربوط به چیه؟
تصویر مربوط به انتهای موی یک انسان است.


جدیدترین خبرها