رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طهماسب مظاهری: گرانی سکه نتیجه سیاستگذاری ارزی غیراصولی است

طهماسب مظاهری: گرانی سکه نتیجه سیاستگذاری ارزی غیراصولی است /دولت بر این سیاست اصرار و لجبازی می‌کند /دولت نظام چند نرخی را به رسمیت بشناسد و اسم این وضعیت را حباب نگذارد

طهماسب مظاهری: گرانی سکه نتیجه سیاستگذاری ارزی غیراصولی است /دولت بر این سیاست اصرار و لجبازی می‌کند /دولت نظام چند نرخی را به رسمیت بشناسد و اسم این وضعیت را حباب نگذارد


جدیدترین خبرها