رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری متعلق به موتورسیکلت‌های است که در سال ۱۳۹۵ تولید شده‌اند

مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت: اجازه شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری متعلق به موتورسیکلت‌های است که در سال ۱۳۹۵ و توسط شرکت های بسیار کوچک تولید شده‌اند

مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت: اجازه شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری متعلق به موتورسیکلت‌های است که در سال ۱۳۹۵ و توسط شرکت های بسیار کوچک تولید شده‌اند