رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف دومین نماینده آسیا و صعود راحت آزتک ها به دور بعد

کره جنوبی یک – مکزیک دو حذف دومین نماینده آسیا و صعود راحت آزتک ها به دور بعد

کره جنوبی یک – مکزیک دو

حذف دومین نماینده آسیا و صعود راحت آزتک ها به دور بعد