رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود صادقی: شاید ما اصلاحات به سبک عربستان به را سخره بگیریم اما آن سیستم نیاز داخلی خودش را فهمیده است

محمود صادقی (نماینده مجلس): شاید ما اصلاحات به سبک عربستان به را سخره بگیریم اما آن سیستم نیاز داخلی خودش را فهمیده است و حداقل دارد سعی می‌کند که به آن پاسخ دهد پ/ایران

محمود صادقی (نماینده مجلس): شاید ما اصلاحات به سبک عربستان به را سخره بگیریم اما آن سیستم نیاز داخلی خودش را فهمیده است و حداقل دارد سعی می‌کند که به آن پاسخ دهد پ/ایران