رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکسیرانی: روشن کردن «کولر» در تعرفه کرایه لحاظ شده؛ راننده باید برای مسافران کولر روشن کند

تاکسیرانی: روشن کردن «کولر» در تعرفه کرایه لحاظ شده؛ راننده تاکسی باید برای مسافران کولر روشن کند / دریافت «کرایه کولر» خلاف قانون است

تاکسیرانی: روشن کردن «کولر» در تعرفه کرایه لحاظ شده؛ راننده تاکسی باید برای مسافران کولر روشن کند / دریافت «کرایه کولر» خلاف قانون است