رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انسانیت هنوز زنده است!

انسانیت هنوز زنده است! بسته‌هایی که بازاریان راسته کره‌نی‌خانا تبریز آخر شب بیرون می‌گذارند تا اگر کسی در این وضعیت اقتصادی نیازمندتر شده، دست خالی به خانه نرود

انسانیت هنوز زنده است!

بسته‌هایی که بازاریان راسته کره‌نی‌خانا تبریز آخر شب بیرون می‌گذارند تا اگر کسی در این وضعیت اقتصادی نیازمندتر شده، دست خالی به خانه نرود