رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان: سهمیه تولید اعضای اوپک دیگر ملاک نیست

عربستان: سهمیه تولید اعضای اوپک دیگر ملاک نیست به این معنا که سقف کل اوپک باید مورد نظارت قرار گیرد، مهم نیست این سقف توسط چه کشوری و چقدر تامین می شود. نفت ایران صفر شود کشورهای دیگر جبران میکنند

عربستان: سهمیه تولید اعضای اوپک دیگر ملاک نیست
به این معنا که سقف کل اوپک باید مورد نظارت قرار گیرد، مهم نیست این سقف توسط چه کشوری و چقدر تامین می شود. نفت ایران صفر شود کشورهای دیگر جبران میکنند