رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر انقلاب در دیدار امروز با هیئت دولت: تیم اقتصادی دولت میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور است

رهبر انقلاب در دیدار امروز با هیئت دولت: تیم اقتصادی دولت میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور است و همه دستگاهها باید با دولت هماهنگ باشند. شرط غلبه بر تنگناها، ارسال تصویری مقتدر از دولت است

رهبر انقلاب در دیدار امروز با هیئت دولت: تیم اقتصادی دولت میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور است و همه دستگاهها باید با دولت هماهنگ باشند. شرط غلبه بر تنگناها، ارسال تصویری مقتدر از دولت است