رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای اروپایی

وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای اروپایی (که نام نبرده) می‌نویسد: دولتهای بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال این هستند که با فعال کردن حساب بانک مرکزی ایران نزد بانکهای مرکزی خود کانالی برای حفظ رابطه مالی با ایران بعد از اجرایی شدن تحریم های یک جانبه آمریکا باز کنند

وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای اروپایی (که نام نبرده) می‌نویسد: دولتهای بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال این هستند که با فعال کردن حساب بانک مرکزی ایران نزد بانکهای مرکزی خود کانالی برای حفظ رابطه مالی با ایران بعد از اجرایی شدن تحریم های یک جانبه آمریکا باز کنند