رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد تعطیلی یک روز در هفته برای کاهش مصرف برق

پیشنهاد تعطیلی یک روز در هفته برای کاهش مصرف برق مدیر عامل برق تهران: تعطیلی یک روز پایتخت ۱۰درصد مصرف برق را کاهش می دهد

پیشنهاد تعطیلی یک روز در هفته برای کاهش مصرف برق
مدیر عامل برق تهران: تعطیلی یک روز پایتخت ۱۰درصد مصرف برق را کاهش می دهد