رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت موتورهای برقی به زندگی مردم

در پی قطعی مکرر برق در شهرها، شاهد بازگشت موتورهای برقی به زندگی مردم هستیم!

در پی قطعی مکرر برق در شهرها، شاهد بازگشت موتورهای برقی به زندگی مردم هستیم!