رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله سیستانی، مرجعیت دینی عراق مردم را به افزایش تظاهرات صلح آمیز فرخوانده

آیت الله سیستانی، مرجعیت دینی عراق مردم را به افزایش تظاهرات صلح آمیز فرخوانده و به سه قوه در مورد عدم پاسخگویی به نیازهای تظاهر کنندگان هشدار داد. این موضع گیری آتشین مرجعیت عراق، به عقیده تحلیلگران، رویای حیدر العبادی برای دوره دوم ریاست را از بین برد./انتخاب

آیت الله سیستانی، مرجعیت دینی عراق مردم را به افزایش تظاهرات صلح آمیز فرخوانده و به سه قوه در مورد عدم پاسخگویی به نیازهای تظاهر کنندگان هشدار داد. این موضع گیری آتشین مرجعیت عراق، به عقیده تحلیلگران، رویای حیدر العبادی برای دوره دوم ریاست را از بین برد./انتخاب