رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخی منابع به نقل ارروزنامه کویتی الجریده مدعی شدندترامپ ۷شرط ایران برای مذاکره مستقیم راپذیرفته

برخی منابع به نقل ارروزنامه کویتی الجریده مدعی شدندترامپ ۷شرط ایران برای مذاکره مستقیم راپذیرفته امابامراجعه به سایت الجریده آخرین خبرش درموردایران این بودکه ایران ازآمریکا خواست تاتحریم‌ها را لغوکند

برخی منابع به نقل ارروزنامه کویتی الجریده مدعی شدندترامپ ۷شرط ایران برای مذاکره مستقیم راپذیرفته

امابامراجعه به سایت الجریده آخرین خبرش درموردایران این بودکه ایران ازآمریکا خواست تاتحریم‌ها را لغوکند