رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگرموانع رارفع کنیم کی‌روش می‌ماند واگر نه فکر دیگری می‌کنیم

اگرموانع رارفع کنیم کی‌روش می‌ماند واگر نه فکر دیگری می‌کنیم تاج: مشکل کی‌روش یکی بحث سربازهاست که حرف درستی است چون تجربه داردکه ۴سال پیش یکباره ۴-۵ بازیکن اورا گرفتند ودیگری بحث انتقال پول قراردادش

اگرموانع رارفع کنیم کی‌روش می‌ماند واگر نه فکر دیگری می‌کنیم

تاج: مشکل کی‌روش یکی بحث سربازهاست که حرف درستی است چون تجربه داردکه ۴سال پیش یکباره ۴-۵ بازیکن اورا گرفتند ودیگری بحث انتقال پول قراردادش