رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی یک شهر خوزستان به دلیل آتش سوزی هورالعظیم

تعطیلی یک شهر خوزستان به دلیل آتش سوزی هورالعظیم ناظم ثبوتى فرماندار هويزه: به علت دود غلیظ ناشی از سوختن نیزارهای هور العظیم کلیه ادارات شهرستان هویزه و بانکها به جزء مراکز درمانی وخدماتی امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ تعطیل اعلام می گردد

تعطیلی یک شهر خوزستان به دلیل آتش سوزی هورالعظیم

ناظم ثبوتى فرماندار هويزه:
به علت دود غلیظ ناشی از سوختن نیزارهای هور العظیم کلیه ادارات شهرستان هویزه و بانکها به جزء مراکز درمانی وخدماتی امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ تعطیل اعلام می گردد