رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قوز نکنید، چاق میشید!

قوز نکنید، چاق میشید! قوز كردن جریان خون به مغز را کاهش میدهد و چون در صورت كاهش جریان خون به مغز گلوكز كمتری به مغز میرسد، ولع خوردن شما به مواد قندی بیشتر میشود و چاق میشوید

قوز نکنید، چاق میشید!

قوز كردن جریان خون به مغز را کاهش میدهد و چون در صورت كاهش جریان خون به مغز گلوكز كمتری به مغز میرسد، ولع خوردن شما به مواد قندی بیشتر میشود و چاق میشوید