رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حالاخورشید : این معادله را حل کنید!

حالاخورشید : این معادله را حل کنید! مسئولی که فرزندش در سوگندنامه دریافت حق شهروندی آمریکا قسم خورده با اسلحه از خاک آمریکا دفاع می‌کند، چطور میخواهد حافظ منافع ملی ایران باشد؟

حالاخورشید : این معادله را حل کنید!
مسئولی که فرزندش در سوگندنامه دریافت حق شهروندی آمریکا قسم خورده با اسلحه از خاک آمریکا دفاع می‌کند، چطور میخواهد حافظ منافع ملی ایران باشد؟