رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود همزمان پنج فروند هواپیمای جدید منطقه‌ای ATR72-600 به ناوگان “هما”

ورود همزمان پنج فروند هواپیمای جدید منطقه‌ای ATR72-600 به ناوگان “هما”

ورود همزمان پنج فروند هواپیمای جدید منطقه‌ای ATR72-600 به ناوگان “هما”