رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی ۲۵ مرداد ماه در حساب سرپرستان خانوار است

یارانه نقدی ۲۵ مرداد ماه در حساب سرپرستان خانوار است نودمین یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی، پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه نقدی ۲۵ مرداد ماه در حساب سرپرستان خانوار است

نودمین یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی، پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.