رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار نقدی: غربی ها به «روسپی‌»هایی که حجاب خودرا برمی‌دارند می‌گویند «مخالف حجاب اجباری»

سردار نقدی: غربی ها به «روسپی‌»هایی که حجاب خودرا برمی‌دارند می‌گویند «مخالف حجاب اجباری» این واژه‌ها بار معنایی دارد؛ ما نباید از آنها استفاده کنیم

سردار نقدی: غربی ها به «روسپی‌»هایی که حجاب خودرا برمی‌دارند می‌گویند «مخالف حجاب اجباری»

این واژه‌ها بار معنایی دارد؛ ما نباید از آنها استفاده کنیم