رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندارهرمزگان:هیچ‌گونه مجو صیدبه چینی‌هادر آبهای عمان وخلیج‌فارس واگذارنشده

استاندارهرمزگان:هیچ‌گونه مجو صیدبه چینی‌هادر آبهای عمان وخلیج‌فارس واگذارنشده مجوزصید به تعدادی ایرانی واگذارشده واین افرادبه دلیل نداشتن تجهیزات اقدام به اجاره شناورهای پیشرفته ازچین کرده‌اند/ایسنا

استاندارهرمزگان:هیچ‌گونه مجو صیدبه چینی‌هادر آبهای عمان وخلیج‌فارس واگذارنشده

مجوزصید به تعدادی ایرانی واگذارشده واین افرادبه دلیل نداشتن تجهیزات اقدام به اجاره شناورهای پیشرفته ازچین کرده‌اند/ایسنا