رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزار میلیارد تومان از دارایی‌های فرهنگیان ‌دستبرد زده شد‌

۱۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های فرهنگیان ‌دستبرد زده شد‌ دستگیری تعدادی از مدیران متخلف صندوق ذخیره فرهنگیان ادیانی،عضو کمیسیون انرژی مجلس:در مورد رژیم حقوقی دریای خزر هنوز هیچ یک از کشورهای مشترک المنافع نتیجه اساسی در مورد قدرالسهم کشورها از دریای خزر اخذ نکردند /تسنیم

۱۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های فرهنگیان ‌دستبرد زده شد‌

دستگیری تعدادی از مدیران متخلف صندوق ذخیره فرهنگیان

ادیانی،عضو کمیسیون انرژی مجلس:در مورد رژیم حقوقی دریای خزر هنوز هیچ یک از کشورهای مشترک المنافع نتیجه اساسی در مورد قدرالسهم کشورها از دریای خزر اخذ نکردند /تسنیم