رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت شیخ تمیم امیر قطر که به ترکیه سفر کرده است:

توئیت شیخ تمیم امیر قطر که به ترکیه سفر کرده است: ما در كنار برادرانمان در تركيه ایستاده ایم، همانظور که آن ها در زمان سختی ها {محاصره قطر توسط عربستان} در كنار ما ايستادند. ١٥ میليارد دلار سرمايه گذاری در تركيه را تضمين مي كنيم، تا اقتصاد اين كشور همچنان قوی و بايدار بماند.

توئیت شیخ تمیم امیر قطر که به ترکیه سفر کرده است:

ما در كنار برادرانمان در تركيه ایستاده ایم، همانظور که آن ها در زمان سختی ها {محاصره قطر توسط عربستان} در كنار ما ايستادند. ١٥ میليارد دلار سرمايه گذاری در تركيه را تضمين مي كنيم، تا اقتصاد اين كشور همچنان قوی و بايدار بماند.