رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات ایراد قانون منع بکارگیری بازنشستگان ازسوی کدخدایی

جزئیات ایراد قانون منع بکارگیری بازنشستگان ازسوی کدخدایی ایراد شورای نگهبان درباره نظامیان بازنشسته است،نه دولتی‌ها مصوبه جدیدمجلس درباره منع بکارگیری بازنشستگان،ممکن است اختیارات فرماندهی کل قوا درباره نیرو‌های مسلح را محدودکند واز این جهت،مجلس بایدابهامات آن را رفع کند/ایرنا

جزئیات ایراد قانون منع بکارگیری بازنشستگان ازسوی کدخدایی

ایراد شورای نگهبان درباره نظامیان بازنشسته است،نه دولتی‌ها

مصوبه جدیدمجلس درباره منع بکارگیری بازنشستگان،ممکن است اختیارات فرماندهی کل قوا درباره نیرو‌های مسلح را محدودکند واز این جهت،مجلس بایدابهامات آن را رفع کند/ایرنا