رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی نسبت به خطرهای توزیع کوپن بر اقتصاد هشدار داد

رییس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی نسبت به خطرهای توزیع کوپن بر اقتصاد هشدار داد وگفت: این کار تورم‌ را شدیدتر و زمینه‌های رانت را بیشتر می‌کند. همچنین فاصله طبقاتی‌ را گسترش و زمینه‌ساز فساد خواهدشد

رییس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی نسبت به خطرهای توزیع کوپن بر اقتصاد هشدار داد وگفت: این کار تورم‌ را شدیدتر و زمینه‌های رانت را بیشتر می‌کند. همچنین فاصله طبقاتی‌ را گسترش و زمینه‌ساز فساد خواهدشد