رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات قانون منع به کارگیری بازنشستگان به روایت کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

ویدئو : جزییات قانون منع به کارگیری بازنشستگان به روایت کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان  

ویدئو : جزییات قانون منع به کارگیری بازنشستگان به روایت کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان