رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمعیت آلمان به مرز ۸۳ میلیون نفر رسید

جمعیت آلمان به مرز ۸۳ میلیون نفر رسید بنا به داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۲۷۰هزار و ۷۰۰ نفری نسبت به یک سال پیش از آن به ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.

جمعیت آلمان به مرز ۸۳ میلیون نفر رسید
بنا به داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۲۷۰هزار و ۷۰۰ نفری نسبت به یک سال پیش از آن به ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.