رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: چهارده قرن از زمانی که کربلا شاهد شهادت حماسی امام حسین(ع) در جدالی ظاهراً نابرابر در برابر ظلم بوده گذشته است.

ظریف: چهارده قرن از زمانی که کربلا شاهد شهادت حماسی امام حسین(ع) در جدالی ظاهراً نابرابر در برابر ظلم بوده گذشته است. ایثار ایشان حامل این پیام جاودان و همواره ماندگار است:به پا خواستن برای عدالت، پیروزی به بار می‌آورد:هر روز عاشورا است و همه جا کربلا است. یا حسین

ظریف: چهارده قرن از زمانی که کربلا شاهد شهادت حماسی امام حسین(ع) در جدالی ظاهراً نابرابر در برابر ظلم بوده گذشته است.

ایثار ایشان حامل این پیام جاودان و همواره ماندگار است:به پا خواستن برای عدالت، پیروزی به بار می‌آورد:هر روز عاشورا است و همه جا کربلا است. یا حسین