رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری در بازدید از شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی تهران:

جهانگیری در بازدید از شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی تهران: حجم کالا در انبار‌های گمرکات کشور نشان می‌دهد که با محدودیت واردات کالا روبرو نیستیم. تسریع در رویه‌ های گمرکی و جریان ترخیص کالا ضروری است. بخش خصوصی، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

جهانگیری در بازدید از شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی تهران:

حجم کالا در انبار‌های گمرکات کشور نشان می‌دهد که با محدودیت واردات کالا روبرو نیستیم.

تسریع در رویه‌ های گمرکی و جریان ترخیص کالا ضروری است.

بخش خصوصی، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند