رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وقتی برای یک نظامی فقط حفظ جان یک شهروند اولویت باشد نه چیز دیگر

وقتی برای یک نظامی فقط حفظ جان یک شهروند اولویت باشد نه چیز دیگر، چنین صحنه زیبایی خلق می شود. (عکس از ایرنا)

وقتی برای یک نظامی فقط حفظ جان یک شهروند اولویت باشد نه چیز دیگر، چنین صحنه زیبایی خلق می شود. (عکس از ایرنا)