رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۳ فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در مرداد ماه

۵۳ فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در مرداد ماه مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در مرداد ماه امسال ۵۳ نفر (۴۱ مرد و ۱۲ زن) است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته‌است.

۵۳ فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در مرداد ماه

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در مرداد ماه امسال ۵۳ نفر (۴۱ مرد و ۱۲ زن) است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته‌است.