رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا): تغییر حکومت در ایران سیاست دولت آمریکا نیست

جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا): تغییر حکومت در ایران سیاست دولت آمریکا نیست … آن چه از آنها انتظار داریم تغییر عمده رفتارشان است  

جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا): تغییر حکومت در ایران سیاست دولت آمریکا نیست … آن چه از آنها انتظار داریم تغییر عمده رفتارشان است