رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک بی.پی.آی فرانسه که قرار بود مبالغ سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی و اروپایی در ایران را تامین کند، از این پروژه کنار کشید

‍ بانک بی.پی.آی فرانسه که قرار بود مبالغ سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی و اروپایی در ایران را تامین کند، از این پروژه کنار کشید بی.پی.آی یک بانک داخلی است و به‌دلیل نداشتن تعاملات بانکی با آمریکا یک راه بانکی برای دور زدن تحریم‌ها بود  

‍ بانک بی.پی.آی فرانسه که قرار بود مبالغ سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی و اروپایی در ایران را تامین کند، از این پروژه کنار کشید

بی.پی.آی یک بانک داخلی است و به‌دلیل نداشتن تعاملات بانکی با آمریکا یک راه بانکی برای دور زدن تحریم‌ها بود