رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمعی از مردم لبنان شام غريبان برای شهدای حادثه تروريستی ‌اهوازبرگزار كردند

جمعی از مردم لبنان با قراردادن تصاویری از حمله تروريستی اهواز مراسم شام غريبان برای شهدای اين حادثه تروريستی ‌برگزار كردند

جمعی از مردم لبنان با قراردادن تصاویری از حمله تروريستی اهواز مراسم شام غريبان برای شهدای اين حادثه تروريستی ‌برگزار كردند